فراهم ساختن ساز و کارمناسب جهت دریافت و پرداخت ارز صادراتی و وارداتی میان ایران و عمان

اطالعیه اتاق بازرگانی ایران درم ورد تصویر نامه اتاق مشترک ایران و عمان درخصوص شرکت متاعی و شرکاء جهت فراهم ساختن ساز و کارمناسب جهت دریافت و پرداخت ارز صادراتی و وارداتی میان ایران و عمان دانلود فایل 

اطالعیه اتاق بازرگانی ایران درم ورد تصویر نامه اتاق مشترک ایران و عمان درخصوص شرکت متاعی
و شرکاء جهت فراهم ساختن ساز و کارمناسب جهت دریافت و پرداخت ارز صادراتی و وارداتی میان ایران و عمان

دانلود فایل