قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع فعال سازی صفحه اینستاگرامی

نامه شماره ۸۳۰۹/۱۴۰۱ /الف ت مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۱ قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع فعال سازی صفحه اینستاگرامی دریافت فایل پیوست 

نامه شماره ۸۳۰۹/۱۴۰۱ /الف ت مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۱ قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی با موضوع فعال سازی صفحه اینستاگرامی

دریافت فایل پیوست