قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز ۱۳ تیر اعلام شد

به گزارش اینپیا، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰) اعلام شد. مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری تاریخ ۶ و ۱۳ تیر ۱۴۰۰  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی تاریخ ۶ و ۱۳ تیر ۱۴۰۰  مقایسه قیمت پایه و قیمت جهانی محصولات پلیمری تاریخ ۶ و ۱۳ تیر ۱۴۰۰

به گزارش اینپیا، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰) اعلام شد.

مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری تاریخ ۶ و ۱۳ تیر ۱۴۰۰ 

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی تاریخ ۶ و ۱۳ تیر ۱۴۰۰ 

مقایسه قیمت پایه و قیمت جهانی محصولات پلیمری تاریخ ۶ و ۱۳ تیر ۱۴۰۰