9 اسفند ماه

مجمع عمومی موسسین فدراسیون پلیمر ایران و صنایع مرتبط 9 اسفند برگزار می‌شود

با توجه به موافقت کمیته سیاست‌گذاری و ساماندهی تشکل‌های اتاق ایران، قرار است به منظور تاسیس و ثبت، مجمع عمومی موسسین فدراسیون پلیمر ایران و صنایع مرتبط ، نهم اسفندماه برگزار می‌شود.

با توجه به موافقت کمیته سیاست‌گذاری و ساماندهی تشکل‌های اتاق ایران، قرار است به منظور تاسیس و ثبت، مجمع عمومی موسسین فدراسیون پلیمر ایران و صنایع مرتبط ، نهم اسفندماه برگزار می‌شود.

از کلیه تشکل های فعال این حوزه دعوت می‌شود از روز چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402 الی پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ هفتم اسفندماه  برای ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران مراجعه کنند.

مهلت یاد شده برای ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نیست.

دستور جلسه این نشست به شرح زیر است:

-بررسی و تصویب اساسنامه.
-تعیین و تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت.
-تعیین و تصویب روزنامه کثیرالانتشار.
-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان.
-سایر موارد.

مدارک عضویت نیز به شرح زیر است:

الف – پروانه فعالیت معتبر تشکل از اتاق ایران یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی

ب- اصل صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر معرفی نماینده تشکل(نماینده تشکل می بایست عضو هیات مدیره یا دبیر تشکل باشد)

د- اصل و کپی کارت عضویت/بازرگانی، کارت ملی و شناسنامه نماینده تشکل جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی تشکل (تغییرات هیات مدیره).