مجمع موسسين فدراسيون صنعت نفت ايران در محل اتاق ایران برگزار شد

به گزارش اینپیا، امروز ٧ ارديبهشت مجمع موسسين فدراسيون صنعت نفت ايران در حضور معاونت امور تشكل هاي اتاق و نمايندكان ١٦ تشكل صنايع پايين دستي از جمله انجمن ملي صنايع پلاستيك ايران با حق راي در محل اتاق ايران بركزار شد.

به گزارش اینپیا، امروز ٧ ارديبهشت مجمع موسسين فدراسيون صنعت نفت ايران در حضور معاونت امور تشكل هاي اتاق و نمايندكان ١٦ تشكل صنايع پايين دستي از جمله انجمن ملي صنايع پلاستيك ايران با حق راي در محل اتاق ايران بركزار شد.