نگاهی به روند خرید و تجهیز ساختمان انجمن

مستند ملک انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

از اولین سالهای تایسس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بحث تامین ملک برای انجمن همیشه مطرح بود اما این موضوع در حد همان بحث باقی مانده بود تا اینکه هیات مدیره دوره پنجم تصمیم گرفت به آن جامعه عمل بپوشاند و این گونه شد که تامین ملکی در خور و شان انجمن ملی به عنوان […]

از اولین سالهای تایسس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بحث تامین ملک برای انجمن همیشه مطرح بود اما این موضوع در حد همان بحث باقی مانده بود تا اینکه هیات مدیره دوره پنجم تصمیم گرفت به آن جامعه عمل بپوشاند و این گونه شد که تامین ملکی در خور و شان انجمن ملی به عنوان فراگیرترین  تشکل صنفی  در تصیم گیری های کلان حوزه صنایع تکمیلی و پلیمر جز اولویت های هیات مدیره قرار گرفت. سال گذشته  طی مراسم گلریزانی به همت اعضای محترم ، اتاق بازرگانی و همچنین کمک مالی اعضا هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، هزینه خرید ساختمان دائمی برای استقرار دبیرخانه و تلاقی ذینفعان صنعت فراهم شد. در تابستان همان سال ساختمانی در منطقه 21 تهران ـ داروپخش خریداری شد و عملیات بازسازی به منظور ایجاد بهترین فضای مطلوب برای  اعضا محترم در سال گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد.

تیم  روابط عمومی انجمن ملی مستند کوتاهی را از روند خرید تا تجهیز این بنا فراهم نموده و به گفتکو با برخی حامیان مالی،

دست اندرکاران خرید و تهیه ملک و معمار سازه پرداخته است.

شما را به دیدن فیلم دعوت می نماییم.