مصوبه اتاق ایران در مورد بررسی مجدد درخواست اصلاح سیاستهای موجود

مصوبه اتاق ایران با توجه به عملکرد چند ساله بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و نارضایتی موجود بین فعالین اقتصادی و عدم کارایی سیاستهای فعلی مقرر گردید اتاق بازرگانی ایران ضمن بررسی مجدد درخواست اصلاح سیاستهای موجود را به صورت کتبی به بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط منعکس نماید.خواهشمند است جهت اجرایی شدن […]

مصوبه اتاق ایران

با توجه به عملکرد چند ساله بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و نارضایتی موجود بین فعالین
اقتصادی و عدم کارایی سیاستهای فعلی مقرر گردید اتاق بازرگانی ایران ضمن بررسی مجدد درخواست
اصلاح سیاستهای موجود را به صورت کتبی به بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط منعکس
نماید.خواهشمند است جهت اجرایی شدن مصوبه اخیر هیات رئیسه محترم، دستور فرمایید نظرات و پیشنهادات
اعضای محترم تشکل با موضوع مصوبه فوق، حداکثر تا تاریخ ١/٩/١٤٠١ برای جمعبندی و تهیه بسته مذکور به
این معاونت ارسال گردد.

دانلود فایل پیوست