مقدمات و زمینه های همکاری اعضای انجمن ملی با پتروشیمی سابیک فراهم شد

در پی جلسات متعدد اعضای هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با سفیر عربستان، مقدمات و زمینه‌های همکاری پتروشیمی سابیک با شرکت‌های عضو انجمن ملی فراهم شده است.

سابیک، بزرگ‌ترین پتروشیمی عربستان است که مقام بزرگترین شرکت پتروشیمی منطقه خاورمیانه را نیز از آن خود کرده است.
همکاری با سابیک موجب تسهیل ساز و کار شرکت ها خواهد شد.
اعضای انجمن ملی صنایع پلیمر ایران می توانند در خواست خود را برای همکاری با پتروشیمی سابیک به صورت مکتوب به دفتر انجمن ارائه دهند.

🔹شماره تماس انجمن:

۰۲۱۴۴۱۸۲۸۹۶

۰۲۱۴۴۱۸۲۸۹۲