موضوع الحاقیه ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ابلاغیه اتاق بازرگانی تهران با موضوع الحاقیه ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با الزام نگهدارندگان کالا به ثبت اطلاع ورود و خروج کالا دریافت فایل پیوست  

ابلاغیه اتاق بازرگانی تهران با موضوع الحاقیه ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با الزام نگهدارندگان کالا به ثبت اطلاع ورود و خروج کالا

دریافت فایل پیوست