نامه از خانه صنعت معدن تجارت ایران در مورد تفاهم سه جانبه تامین مالی بخش تولید

نامه از خانه صنعت معدن تجارت ایران در مورد تفاهم سه جانبه تامین مالی بخش تولید دریافت فایل پیوست 

نامه از خانه صنعت معدن تجارت ایران در مورد تفاهم سه جانبه تامین مالی بخش تولید

دریافت فایل پیوست