نامه در خصوص لایحه اصلاح تبصره های ۲ و ۳ ماده قانون مالیات و ارزش افزوده

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران به پیوست نامه در خصوص لایحه اصلاح تبصره های ۲ و ۳ ماده قانون مالیات و ارزش افزوده جهت اعلام نظر و بهره برداری دریافت فایل پیوست 

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت استان تهران به پیوست نامه در خصوص لایحه اصلاح تبصره های ۲ و ۳ ماده قانون مالیات و ارزش افزوده جهت اعلام نظر و بهره برداری

دریافت فایل پیوست