نامه  ریاست جمهوری در خصوص استعلام در مورد درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور

نامه  ریاست جمهوری در خصوص استعلام در مورد درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ١ قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور دانلود فایل پیوست 

نامه  ریاست جمهوری در خصوص استعلام در مورد درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ١ قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور

دانلود فایل پیوست