نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اطلاع رسانی دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

ابلاغیه اتاق ایران در مورد تصویر نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اطلاع رسانی دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق ایران در مورد تصویر نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اطلاع
رسانی دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

دانلود فایل پیوست