نامه شرکت ملی پتروشیمی جهت پیگیری اعلام تناژ مورد نیاز جهت واردات BOPP

نامه شرکت ملی پتروشیمی جهت پیگیری اعلام تناژ مورد نیاز جهت واردات BOPP   دریافت فایل پیوست 

نامه شرکت ملی پتروشیمی جهت پیگیری اعلام تناژ مورد نیاز جهت واردات BOPP

 

دریافت فایل پیوست