نامه وزارت اقتصاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 

ابلاغیه اتاق ایران در مورد نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق ایران در مورد نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

دانلود فایل پیوست