نامه وزارت امور خارجه درخصوص درخواست شرکت قزاقستانی مامیر برای تأمین برخی از مواد اولیه

نامه وزارت امور خارجه درخصوص درخواست شرکت قزاقستانی مامیر برای تأمین برخی از مواد اولیه محصولات عایق حرارتی و اقلام دیگر از شرکت های ایرانی دریافت فایل پیوست 

نامه وزارت امور خارجه درخصوص درخواست
شرکت قزاقستانی مامیر برای تأمین برخی از مواد اولیه محصولات عایق حرارتی و اقلام دیگر از شرکت های ایرانی

دریافت فایل پیوست