نامه وزارت صمت درخصوص ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه بروی کالاها و تولیدات داخلی

تصویر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه بروی کالاها و تولیدات داخلی دریافت فایل پیوست 

تصویر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص
ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه بروی کالاها و تولیدات داخلی

دریافت فایل پیوست