نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص استعلام صورت حساب الکترونیکی

نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص استعلام صورت حساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات، دریافت فایل پیوست 

نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص
استعلام صورت حساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات،

دریافت فایل پیوست