نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص پاکسازی جرائم غیر اخلاقی

نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص اقدامات پاکسازی جرائم غیر اخلاقی در فضای مجازی، جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد دریافت فایل 

نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت درخصوص
اقدامات پاکسازی جرائم غیر اخلاقی در فضای مجازی، جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد

دریافت فایل