نشریه صنعت کفش ایران منتشر شد

به گزارش اینپیا، جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران شماره ۲۵۶ نشریه صنعت کفش (تیر ماه ۹۸) را در 28 صفحه منتشر کرد. علی لشگری، مدیر مسئول و همچنین محمدرضا داورپناه و رضا بصیر نیز دیگر اعضا شورای سیاست‌گذاری نشریه هستند.

به گزارش اینپیا، جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران شماره ۲۵۶ نشریه صنعت کفش (تیر ماه ۹۸) را در 28 صفحه منتشر کرد. علی لشگری، مدیر مسئول و همچنین محمدرضا داورپناه و رضا بصیر نیز دیگر اعضا شورای سیاست‌گذاری نشریه هستند.