نظرسنجی تاثیر قطعی برق بر تولید صنایع پلیمری

کمبود برق در کشور و قطعی آن بر صنایع بسیاری تاثیرگذار بوده است که صنعت پلیمر نیز از این مساله مصون نمانده است. از این رو روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در نظر دارد تا با جمع آوری نظرات فعالان صنعت پلیمر و انتقال این آمار، پیگیر مشکلات ناشی از قطعی برق برای […]

کمبود برق در کشور و قطعی آن بر صنایع بسیاری تاثیرگذار بوده است که صنعت پلیمر نیز از این مساله مصون نمانده است.

از این رو روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در نظر دارد تا با جمع آوری نظرات فعالان صنعت پلیمر و انتقال این آمار، پیگیر مشکلات ناشی از قطعی برق برای صنعت گران باشد.