هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

در این جلسه موضوعات ذیل مطرح می شود: ارائه آمار تجارت خارجی کشور و میزان صادرات و واردات محصولات پلیمری 12 ماهه 1402 بررسی نامه شرکت بسته سازان در خصوص موضوع جلوگیری از واردات کیسه های اسپتیک یا افزایش حقوق گمرکی بررسی حضور در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران

در این جلسه موضوعات ذیل مطرح می شود:

ارائه آمار تجارت خارجی کشور و میزان صادرات و واردات محصولات پلیمری 12 ماهه 1402

بررسی نامه شرکت بسته سازان در خصوص موضوع جلوگیری از واردات کیسه های اسپتیک یا افزایش حقوق گمرکی

بررسی حضور در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران