ارائه سعید زکایی؛ مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف در رویداد رونمایی از بسته حمایتی جهش صادرات

وضعیت کشور در حوزه صادرات موانع و فرصت‌ها

وضعیت کشور در حوزه صادرات صنایع پیشرفته و دانش بنیان؛ موانع و فرصت‌ها  ارائه سعید زکایی؛ مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف در رویداد رونمایی از بسته حمایتی جهش صادرات فناورانه و دانش‌بنیاننمایشگاه بین‌المللی تهران / خرداد 1403 مشاهده کامل ویدیو از لینک زیر:

وضعیت کشور در حوزه صادرات صنایع پیشرفته و دانش بنیان؛ موانع و فرصت‌ها
 ارائه سعید زکایی؛ مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف در رویداد رونمایی از بسته حمایتی جهش صادرات فناورانه و دانش‌بنیاننمایشگاه بین‌المللی تهران

/ خرداد 1403

مشاهده کامل ویدیو از لینک زیر: