پایان اورهال پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری از امروز مورخ 18 آذر ماه 1402 در فرآیند راه اندازی و تا اواخر هفته جاری به طور کامل در سرویس قرار خواهد گرفت و بدیهی است پس از راه اندازی کامل شرکت پتروشیمی نوری، شرکت پتروشیمی پارس نیز در فرآیند تولید قرار خواهد گرفت که این امر در هفته جاری محقق خواهد شد.

شایان ذکر است که با توجه به تعمیرات اساسی این دو مجتمع در جهت جلوگیری از التهاب بازار استایرن و پلی استایرن، این مدیریت اقدام به مکاتباتی مبنی بر مدیریت صادرات و رعایت کف عرضه پلی استایرن به شرکت های تولید کننده پلی استایرن انجام داد که با همکاری مجتمع های پتروشیمی این دوران به اتمام رسید.

جهت مشاهده نامه های مذکور اینجا کلیک کنید