پنجاه و سومین جلسه کمیسیون آموزش و هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون برگزاری شد

پنجاه و سومین جلسه کمیسیون آموزش و هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران  برگزاری شد در این جلسه موضوعات ذیل مطرح می شود: بررسی اهداف و برنامه های کمیسیون آموزش در سال 1403 گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران گزارش اقدامات انجام […]

پنجاه و سومین جلسه کمیسیون آموزش و هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران  برگزاری شد

در این جلسه موضوعات ذیل مطرح می شود:

بررسی اهداف و برنامه های کمیسیون آموزش در سال 1403

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری پنجمین همایش ملی نوآوری در صنایع پلیمر

بحث و بررسی در خصوص ساز و کار همکاری انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با دانشگاه ها برای جذب و نگهداشت دانشجوها