پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

در این جلسه موضوعات ذیل مطرح شد: بررسی تصویب نامه هیئت وزیران با موضوع «آئین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان» و اطلاعیه شرکت توانیر در خصوص ابلاغ رویه مابه التفاوت اجرای مقررات و محاسبه صورتحساب مشترکان با قدرت بیش از یک مگاوات

در این جلسه موضوعات ذیل مطرح شد:

بررسی تصویب نامه هیئت وزیران با موضوع «آئین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان» و اطلاعیه شرکت توانیر در خصوص ابلاغ رویه مابه التفاوت اجرای مقررات و محاسبه صورتحساب مشترکان با قدرت بیش از یک مگاوات