کدام محصولات پتروشیمی ملزم به ارائه در بورس کالا نیستند؟

به گزارش اینپیا، در ماده 3 این دستورالعمل آمده است:   به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی، کاهش ظرفیت تولید و ممانعت از افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه و التهاب در بازار، تمامی عرضه کنندگان خوراک های گاز، مایع و همچنین خوراک های بین مجتمعی (که با هدف تولید محصول […]

به گزارش اینپیا، در ماده 3 این دستورالعمل آمده است:

 

به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی، کاهش ظرفیت تولید و ممانعت از افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه و التهاب در بازار، تمامی عرضه کنندگان خوراک های گاز، مایع و همچنین خوراک های بین مجتمعی (که با هدف تولید محصول نهایی پتروشیمی مبادله می شود) مکلفند خوراک تحویلی به واحدهای مذکور را خارج از شبکه بورس، تامین نمایند.

تبصره – نرخ ارز ملاک عمل خوراک تحویلی دولت به مجتمع های پتروشیمی، خوراک بین مجتمع های پتروشیمی و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس های کالایی همگی به طور یکسان بر مبنای نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی است.