گزارش بازخورد اولین جایزه ملی نوآوری در صنایع پلیمر برای شرکت‌های متقاضی ارسال شد

بعد از برگزاری مراسم «اولین جایزه ملی نوآوری در صنایع پلیمر» در حاشیه چهارمین همایش ملی نوآوری در صنایع پلیمر، و تقدیر از شرکت‌های منتخب، گزارش بازخورد این جایزه برای شرکت‌های متقاضی ارسال شد. این گزارش در ۹ فصل و با بررسی نقاط قوت و زمینه‌های بهبود متقاضیان تنظیم شده است. سرفصل‌های گزارش اولین جایزه […]

بعد از برگزاری مراسم «اولین جایزه ملی نوآوری در صنایع پلیمر» در حاشیه چهارمین همایش ملی نوآوری در صنایع پلیمر، و تقدیر از شرکت‌های منتخب، گزارش بازخورد این جایزه برای شرکت‌های متقاضی ارسال شد.

این گزارش در ۹ فصل و با بررسی نقاط قوت و زمینه‌های بهبود متقاضیان تنظیم شده است.
سرفصل‌های گزارش اولین جایزه ملی نوآوری در صنایع پلیمر، شامل ۶ فصل توانمندساز و ۳ فصل نتایج به شرح زیر است.

– رهبری و استراتژی فن‌آوری و نوآوری
– مدیریت منابع فن‌آوری و نو‌آوری
– هوشمندی و پیشبینی فن‌آوری و شناسایی‌ایده‌های نوآورانه
– تحقیق و توسعه فن‌آوری و نوآوری
– شبکه نوآوری اکتساب و یادگیری
– تجاری‌سازی و بهره‌برداری از فن‌آوری
– نتایج فن‌آوری و نوآوری
– نتایج مالی وبازار
– نتایج منابع انسانی و جامع