گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ ١٩/٧/١٤٠١

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ ١٩/٧/١٤٠١ دانلود فایل پیوست 

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ ١٩/٧/١٤٠١

دانلود فایل پیوست