گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مورخ 8 آبان 

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مورخ 8 آبان دانلود فایل پیوست 

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مورخ 8 آبان

دانلود فایل پیوست