اعضای هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره دوره پنجم

                        

سعید ترکمان                                      سعید زمان زاده                                                         برمک قنبر پور

رئیس هیات مدیره                نایب رییس اول و رئیس کمیسیون بازرگانی         نایب رییس دوم  و رئیس کمیسیون آموزش

 

 

                                           

مسعود جمالی                                                  محمدرضا شاکری                                             بابک شایسته

رئیس کمیسیون صادرات                                     خزانه دار و رئیس کمیسیون تشکل ها                  رئیس کمیسیون فنی

 

     

 

محمد ایرانی                                     محمدرضا داورپناه                                        علی عرب

عضو                                               عضو                                                                   عضو

 

                       

علیرضا ترک                                                                             فرزانه علیرضایی                                          سارا قربانپور

بازرس و رئیس کمیته روابط عمومی                                                   دبیر                                                    دبیراجرایی

 

 

اعضای هیات مدیره دوره چهارم

                                                        

سعید ترکمان                                                          سعید زکایی                                                        سعید زمان زاده

رئیس هیات مدیره                                     نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون فنی        نایب رئیس دوم و رئیس کمیسیون بازرگانی

 

                                          

      مسعود جمالی                                          برمک قنبر پور                                                             محمدرضا شاکری

     رئیس کمیسیون صادرات                          رئیس کمیسیون آموزش                                                رئیس کمیسیون تشکل ها


 

                         

علیرضا ترک                                                              محمدرضا داورپناه                                                       منصور قدیمی

خزانه دار                                                                            عضو                                                                     عضو


                        


 

مهدی پورقاضی                                                                 فرزانه علیرضایی                                                    سارا قربانپور

بازرس                                                                                    دبیر                                                         دبیراجرایی