انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، ضمن تبریک سال نو خورشیدی، از شما سرور گرانقدر کمال تشکر را به پاس یکسال همراهی مستمر با این تشکل را داشته و سالی سراسر برکت را از خداوند برای شما طلب می‌کند.

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، ضمن تبریک سال نو خورشیدی، از شما سرور گرانقدر کمال تشکر را به پاس یکسال همراهی مستمر با این تشکل را داشته و سالی سراسر برکت را از خداوند برای شما طلب می‌کند.