با جمع ما ب

عضویت در کارگروه بازیافت

عضویت در کارگروه بازیافت ️با توجه به اهمیت صنعت بازیافت و تاکید بر اقتصاد چرخشی در جهان و عدم توجه کافی این موضوع در ایران و همچین به منظور بررسی موضوعات و مشکلات تولیدکنندگان این حوزه، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در چند ماهی است که  کارگروه بازیافت پلاستیک را ذیل کمیسیون مشترک فنی و […]

عضویت در کارگروه بازیافت
️با توجه به اهمیت صنعت بازیافت و تاکید بر اقتصاد چرخشی در جهان و عدم توجه کافی این موضوع در ایران و همچین به منظور بررسی موضوعات و مشکلات تولیدکنندگان این حوزه، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در چند ماهی است که  کارگروه بازیافت پلاستیک را ذیل کمیسیون مشترک فنی و آموزش این تشکل با هدف تمرکز و توجه ویژه به صنعت بازیافت پلاستیک و تدوین استانداردهای ملی با موضوعات مربوطه تشکیل داده است.
️در صورت تمایل به مشارکت در کارگروه مذکور،نماینده محترم آن شرکت را، به دبیرخانه این تشکل اعلام فرمایید.
️️ارتباط با کمیسیون فنی سرکار خانم سلمانی

02144182896  داخلی 103