اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص لسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/11/3

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص لسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/11/3 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص لسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/11/3

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید