اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای سلامی مورخ 1402/11/7

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای سلامی مورخ 1402/11/7 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی مجلس شورای سلامی مورخ 1402/11/7

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید