تعدیل در قراردادهای خرید لوله و اتصالات در شرکت های استانی گاز

درخواست عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از وزیر نفت: تعدیل در قراردادهای خرید لوله و اتصالات در شرکت های استانی گاز در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ،پالایش و پتروشیمی سعید زمان زاده عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و رئیس کمیسیون بازرگانی در بازدید وزیر […]

درخواست عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از وزیر نفت:

تعدیل در قراردادهای خرید لوله و اتصالات در شرکت های استانی گاز

در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ،پالایش و پتروشیمی سعید زمان زاده عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و رئیس کمیسیون بازرگانی در بازدید وزیر نفت درخواست تعدیل در قراردادهای خرید لوله و اتصالات شرکت های استانی گاز را مطرح کرد و گفت: با توجه به قیمت های ابتدای سال بسیاری از شرکت ها در قراردادهای خرید لوله و اتصالات ترجیح دادند که کنار بکشند و ضمانت نامه های آن ها ضبط شود، بنابراین گنجاندن تعدیل در قراردادها می تواند منافع دو طرف را حفظ کند و شرکت های گاز بتوانند طبق برنامه پروژه های خود را پیش ببرند و تولید کنندگان نیز ریسکشان در قیمت مواد می تواند کاهش پیدا کند.