مهمترین خبرها

تبلیغات

چند رسانه ای

ویدئو ها
اینفوگرافیک
گالری تصاویر

مواد اولیه

 قیمت پایه محصولات پلیمری مورخ 3 بهمن ماه 1400 
 نام کالا   مجتمع تولیدی قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت FOB خلیج فارس
 پلی وینیل کلراید S57آبادان  آبادان 361336 1469
 پلی وینیل کلراید S65آبادان  آبادان 341561 1388
 پلی وینیل کلراید S70آبادان  آبادان 370324 1505
 پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان  آرتان پترو کیهان 365263 1485
 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول  آریا ساسول 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول  آریا ساسول 353836 1438
 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول  آریا ساسول 340492 1384
 پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول  آریا ساسول 347096 1411
 پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول  آریا ساسول 340492 1384
 پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول  آریا ساسول 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول  آریا ساسول 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول  آریا ساسول 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول  آریا ساسول 276343 1123
 پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول  آریا ساسول 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول  آریا ساسول 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول  آریا ساسول 270617 1100
 پلی وینیل کلراید E6834اروند  اروند 409873 1666
 پلی وینیل کلراید E7044اروند  اروند 405559 1649
 پلی وینیل کلراید E6644اروند  اروند 406997 1655
 پلی وینیل کلراید E7242اروند  اروند 402683 1637
 پلی وینیل کلراید E7244اروند  اروند 402683 1637
 پلی وینیل کلراید S6532اروند  اروند 341561 1388
 پلی وینیل کلراید S7042اروند  اروند 377515 1535
 پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر  امیرکبیر 353836 1438
 پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر  امیرکبیر 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر  امیرکبیر 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر  امیرکبیر 336986 1370
 پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر  امیرکبیر 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر  امیرکبیر 308038 1252
 پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر  امیرکبیر 313880 1276
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر  امیرکبیر 274415 1116
 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر  امیرکبیر 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر  امیرکبیر 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر  امیرکبیر 233110 948
 پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک  ایسین پلاستیک 368186 1497
 پلی استایرن معمولی 24Nایسین پلاستیک  ایسین پلاستیک 360515 1466
 پلی استایرن معمولی 14Nایسین پلاستیک  ایسین پلاستیک 341887 1390
 R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 365731 1487
 R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 365731 1487
 R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 365731 1487
 R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 363902 1479
 F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 385899 1569
 F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 385899 1569
 F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 385899 1569
 F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 363902 1479
 F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 363902 1479
 F-105 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 372742 1515
 F-305 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 372742 1515
 R-220 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 345055 1403
 R-320 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 345055 1403
 F-405 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 348560 1417
 R-420 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 333370 1355
 R-410 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 333370 1355
 EPS  Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 274298 1115
 EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 263326 1070
 F100HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 348594 1417
 F200HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 348594 1417
 F300HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 348594 1417
 F305HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 336169 1367
 F400HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 327512 1331
 R200HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 329158 1338
 R310HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 329158 1338
 R400HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب  پلی استایرن انتخاب 327512 1331
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام  ایلام 269449 1095
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام  ایلام 274415 1116
 پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام  ایلام 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام  ایلام 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام  ایلام 237783 967
 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام  ایلام 264658 1076
 EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی   بانیار  بانیار 385899 1569
 EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار  بانیار 385899 1569
 EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار  بانیار 385899 1569
 EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار  بانیار 363902 1479
 EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار  بانیار 351102 1427
 استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام  بندر امام 443378 1802
 استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام  بندر امام 434769 1767
 پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام  بندر امام 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام  بندر امام 336986 1370
 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام  بندر امام 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام  بندر امام 237783 967
 پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام  بندر امام 249936 1016
 پلی وینیل کلراید S6058بندر امام  بندر امام 368526 1498
 پلی وینیل کلراید S6558بندر امام  بندر امام 341561 1388
 پلی وینیل کلراید S7054بندر امام  بندر امام 379313 1542
 پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین  پترو پاک مشرق زمین 365263 1485
 پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین  پترو پاک مشرق زمین 428361 1741
 پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 349127 1419
 پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 351581 1429
 RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 351581 1429
 پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 362682 1474
 پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 336391 1367
 پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 339312 1379
 پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 336391 1367
 HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 356575 1450
 پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم  پلی پروپیلن جم 447722 1820
 پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار  پلی نار 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار  پلی نار 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار  پلی نار 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار  پلی نار 336391 1367
 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار  پلی نار 377287 1534
 PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار  پلی نار 351581 1429
 پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار  پلی نار 336391 1367
 پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 237783 967
 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 274006 1114
 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه  پلیمر کرمانشاه 279798 1137
 پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند  پلی استایرن انبساطی سهند 352930 1435
 پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند  پلی استایرن انبساطی سهند 337284 1371
 Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند  پلی استایرن انبساطی سهند 263326 1070
 SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند  پلی استایرن انبساطی سهند 367612 1494
 SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند  پلی استایرن انبساطی سهند 367612 1494
 SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند  پلی استایرن انبساطی سهند 367612 1494
 پلی استایرن انبساطی 100تبریز  تبریز 365731 1487
 پلی استایرن انبساطی 200تبریز  تبریز 365731 1487
 پلی استایرن انبساطی 300تبریز  تبریز 365731 1487
 پلی استایرن انبساطی 400تبریز  تبریز 363902 1479
 پلی استایرن انبساطی 500تبریز  تبریز 351102 1427
 EPS  Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز  تبریز 274298 1115
 EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز  تبریز 263326 1070
 EPS  SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز  تبریز 228216 928
 پلی استایرن معمولی 1160تبریز  تبریز 338964 1378
 پلی استایرن معمولی 1460تبریز  تبریز 357593 1454
 پلی استایرن معمولی 1540تبریز  تبریز 365263 1485
 پلی استایرن مقاوم 7240تبریز  تبریز 428361 1741
 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز  تبریز 439298 1786
 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز  تبریز 439298 1786
 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901تبریز  تبریز 455656 1852
 پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز  تبریز 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی  0410A Aتبریز  تبریز 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز  تبریز 308038 1252
 پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز  تبریز 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز  تبریز 310375 1262
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز  تبریز 237940 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز  تبریز 237772 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز  تبریز 240356 977
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز  تبریز 242434 986
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز  تبریز 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز  تبریز 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز  تبریز 219135 891
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز  تبریز 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز  تبریز 230790 938
 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز  تبریز 256444 1042
 پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز  تبریز 357593 1454
 پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز  تبریز 374874 1524
 PBR 1202تخت جمشید  تخت جمشید 436007 1772
 PBR 1220تخت جمشید  تخت جمشید 412638 1677
 SBR 1712تخت جمشید  تخت جمشید 427449 1738
 SBR 1502تخت جمشید  تخت جمشید 443378 1802
 پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس  تخت جمشید پارس 365263 1485
 پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس  تخت جمشید پارس 365263 1485
 پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس  تخت جمشید پارس 365263 1485
 پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم  جم 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم  جم 308038 1252
 پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم  جم 313880 1276
 پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم  جم 310375 1262
 پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم  جم 243602 990
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم  جم 269449 1095
 پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم  جم 288009 1171
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم  جم 255719 1040
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم  جم 255719 1040
 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم  جم 297551 1210
 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم  جم 274006 1114
 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم  جم 274006 1114
 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم  جم 274006 1114
 پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم  جم 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم  جم 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم  جم 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم  جم 244765 995
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم  جم 249439 1014
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم  جم 249439 1014
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم  جم 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم  جم 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم  جم 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم  جم 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم  جم 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم  جم 234278 952
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم  جم 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم  جم 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم  جم 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم  جم 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم  جم 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم  جم 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم  جم 237783 967
 پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم  جم 256444 1042
 PGPC 0407UR پلی کربناتخوزستان  خوزستان 957560 3893
 پلی کربنات  PGPC1012URخوزستان  خوزستان 957560 3893
 اپوکسی رزین مایع – E06 SPLخوزستان  خوزستان 1146221 4660
 اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان  خوزستان 1099483 4470
 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان  خوزستان 1052744 4280
 پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال  رجال 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال  رجال 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال  رجال 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال  رجال 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال  رجال 336391 1367
 پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال  رجال 339312 1379
 پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال  رجال 443516 1803
 پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال  رجال 377287 1534
 PP R270G  پلی پروپیلن شیمیاییشازند  شازند 380910 1548
 PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند  شازند 351581 1429
 PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند  شازند 351581 1429
 پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند  شازند 348660 1417
 RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند  شازند 353918 1439
 PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند  شازند 373899 1520
 پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند  شازند 351581 1429
 پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند  شازند 348660 1417
 پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند  شازند 338728 1377
 پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند  شازند 374951 1524
 پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند  شازند 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند  شازند 356575 1450
 پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند  شازند 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند  شازند 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند  شازند 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند  شازند 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند  شازند 336391 1367
 پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند  شازند 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند  شازند 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند  شازند 308038 1252
 پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند  شازند 306869 1247
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند  شازند 296616 1206
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند  شازند 269449 1095
 پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند  شازند 249936 1016
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند  شازند 233110 948
 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند  شازند 256444 1042
 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند  شازند 264658 1076
 پلی بوتادین رابرشازند  شازند 412638 1677
 1210S پلی بوتادین رابرشازند  شازند 436007 1772
 PET N آمورف شهید تندگویان  شهید تندگویان 273803 1113
 PET S آمورف شهید تندگویان  شهید تندگویان 276682 1125
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 285320 1160
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 291366 1184
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 286471 1165
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 292517 1189
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 287911 1170
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 293957 1195
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 292517 1189
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 301443 1225
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 299427 1217
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 308640 1255
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 302018 1228
 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 311232 1265
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 265158 1078
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 262609 1068
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 261334 1062
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 263884 1073
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 261334 1062
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 266688 1084
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 275902 1122
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 261844 1064
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 267453 1087
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 269748 1097
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 277906 1130
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 271022 1102
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 279436 1136
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 268983 1093
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 277141 1127
 پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان  شهید تندگویان 291419 __
 پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان  شهید تندگویان 282751 __
 پلی وینیل کلراید S65غدیر  غدیر 341561 1388
 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر  قائد بصیر 439298 1786
 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر  قائد بصیر 443522 1803
 پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان  کردستان 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان  کردستان 360576 1466
 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان  کردستان 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان  کردستان 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان  کردستان 338155 1375
 پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان  کردستان 338155 1375
 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله  لاله 347096 1411
 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله  لاله 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله  لاله 360576 1466
 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله  لاله 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله  لاله 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله  لاله 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله  لاله 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله  لاله 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله  لاله 336986 1370
 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله  لاله 336986 1370
 پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان  لرستان 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان  لرستان 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان  لرستان 306869 1247
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان  لرستان 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان  لرستان 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان  لرستان 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان  لرستان 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان  لرستان 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان  لرستان 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان  لرستان 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان  لرستان 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان  لرستان 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان  لرستان 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان  لرستان 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان  لرستان 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان  لرستان 237783 967
 پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان  لرستان 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان  لرستان 268713 1092
 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان  لرستان 268713 1092
 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون  مارون 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون  مارون 237783 967
 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون  مارون 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون  مارون 286039 1163
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون  مارون 296616 1206
 پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون  مارون 249936 1016
 پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون  مارون 344570 1401
 پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون  مارون 377287 1534
 RP240G  پلی پروپیلن شیمیاییمارون  مارون 351581 1429
 پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون  مارون 356575 1450
 پلی پروپیلن نساجی HP565S-AGمارون  مارون 356575 1450
 HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون  مارون 336391 1367
 پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون  مارون 339312 1379
 پلی پروپیلن فیلم RP210Mمارون  مارون 341649 1389
 EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون  مارون 348660 1417
 RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون  مارون 351581 1429
 پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر  محب بسپار ایده گستر 428361 1741
 پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم  محب پلیمر قم 365263 1485
 پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد  مهاباد 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد  مهاباد 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد  مهاباد 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد  مهاباد 306869 1247
 پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد  مهاباد 313880 1276
 پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد  مهاباد 313880 1276
 پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد  مهاباد 308038 1252
 پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد  مهاباد 308038 1252
 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر  مهر 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب  میاندوآب 264658 1076
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب  میاندوآب 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب  میاندوآب 237783 967
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18میاندوآب  میاندوآب 233110 948
 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب  میاندوآب 237783 967
 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 373899 1520
 پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 373899 1520
 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 348660 1417
 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 362214 1472
 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 377287 1534
 پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 386635 1572
 ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی  نوید زرشیمی 351581 1429
 ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی  نوید زرشیمی 351581 1429
 ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی  نوید زرشیمی 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 336391 1367
 پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 336391 1367
 پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 336391 1367
 پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی  نوید زرشیمی 339312 1379
 ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی  نوید زرشیمی 348660 1417
 ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی  نوید زرشیمی 348660 1417
قیمت جهانی محصولات پلیمری مورخ 15 ژانویه 2022
نام محصول منطقه کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار)
پلی پروپیلن نساجی  آسیای شرقی 1079 1081
پلی پروپیلن نساجی  آسیای جنوب شرقی 1204 1206
پلی پروپیلن نساجی  جنوب آسیا  1319 1321
پلی پروپیلن تزریقی آسیای شرقی 1079 1081
پلی پروپیلن تزریقی آسیای جنوب شرقی 1194 1196
پلی پروپیلن تزریقی جنوب آسیا  1319 1321
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای شرقی 1119 1121
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای جنوب شرقی 1224 1226
پلی پروپیلن شیمیایی جنوب آسیا  1369 1371
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای شرقی 1094 1096
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای جنوب شرقی 1234 1236
پلی پروپیلن گرید فیلم جنوب آسیا  1329 1331
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای شرقی 1349 1351
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای جنوب شرقی 1499 1501
پلی استایرن معمولی (GPPS) __ __ __
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای شرقی 1429 1431
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای جنوب شرقی 1674 1676
پلی استایرن مقاوم (HIPS) __ __ __
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای شرقی 1844 1846
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای جنوب شرقی 1874 1876
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  __ __ __
سوسپانسیون PVC آسیای شرقی 1329 1331
سوسپانسیون PVC آسیای جنوب شرقی 1339 1341
سوسپانسیون PVC جنوب آسیا  1549 1551
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای شرقی 1429 1431
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای جنوب شرقی 1499 1501
پلی اتیلن سبک فیلم __ __ __
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) آسیای شرقی 1139 1141
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) آسیای جنوب شرقی 1209 1211
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) جنوب آسیا  1239 1241
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای شرقی 1319 1321
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای جنوب شرقی 1369 1371
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 جنوب آسیا  1459 1461
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای شرقی 1049 1051
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای جنوب شرقی 1109 1111
پلی اتیلن سنگین تزریقی  جنوب آسیا  1214 1216
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای شرقی 1069 1071
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای جنوب شرقی 1149 1151
پلی اتیلن سنگین بادی  جنوب آسیا  1244 1246
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای شرقی 1139 1141
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای جنوب شرقی 1189 1191
پلی اتیلن سنگین فیلم  جنوب آسیا  1269 1271
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای شرقی 1089 1091
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای جنوب شرقی 1124 1126
پلی اتیلن ترفتالات بطری  __ __ __
 قیمت پایه محصولات شیمیایی مورخ 3 بهمن ماه 1400 
 تولیدکننده  مجتمع تولیدی قیمت(ریال بر کیلوگرم)
 سود کاستیکآبادان  آبادان 57606
 پروپان مایعآبادان  آبادان 141805
 C3+ آریاساسول   آریاساسول 104176
 کریستال ملامین ارومیه   ارومیه 629922
 سود کاستیک اروند   اروند 57606
 برش سنگین امیرکبیر   امیرکبیر 112929
 1و3 بوتادین امیرکبیر   امیرکبیر 144890
 برش سنگینایلام  ایلام 112929
 ارتوزایلن99.5% برزویه   برزویه 209738
 بنزن برزویه   برزویه 217840
 پارازایلین برزویه   برزویه 220681
 زایلین مخلوط برزویه   برزویه 187282
 آروماتیک سنگین برزویه   برزویه 202734
 برش سنگین بندرامام   بندرامام 112929
 بنزن بندرامام   بندرامام 217840
 1و3 بوتادین بندرامام   بندرامام 144890
 زایلین مخلوط بندرامام   بندرامام 187282
 تولوئن بندرامام   بندرامام 187563
 گاز بوتان  بندرامام   بندرامام 165923
 گاز پروپان  بندرامام   بندرامام 172933
 گاز مایع صنعتی بندرامام   بندرامام 168026
 بنزنبوعلی سینا  بوعلی سینا 217840
 استایرن منومر پارس   پارس 273720
 اتیل بنزن پارس   پارس 234617
 گاز بوتان  پارس   پارس 165923
 گاز پروپان  پارس   پارس 172933
 گاز مایع صنعتی پارس   پارس 168026
 پنتان پلاس پارس   پارس 149712
 اوره گرانوله**پردیس  پردیس 147556
 1و3 بوتادینتبریز  تبریز 144890
 سوخت کوره سبکتبریز  تبریز 150592
 برش سنگین جم   جم 112929
 آمونیاک (گاز) خراسان   خراسان 143581
 آمونیاک (مایع) خراسان   خراسان 143581
 اوره پریل** خراسان   خراسان 149426
 کریستال ملامین خراسان   خراسان 629922
 آمونیاک (مایع) رازی   رازی 143581
 اوره گرانوله** رازی   رازی 147556
 متانول زاگرس   زاگرس 71651
 آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران  سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 329310
 آلکیل بنزن خطیبیستون  بیستون 329310
 برش سنگین شازند   شازند 112929
 1و3 بوتادین شازند   شازند 144890
 منو اتانول آمین شازند   شازند 272313
 دی اتانول آمین شازند   شازند 274357
 تری اتانول آمین شازند   شازند 233600
 منو اتیلن گلایکول شازند   شازند 146877
 دی اتیلن گلایکول شازند   شازند 135542
 ایزوبوتانول شازند   شازند 238971
 نرمال بوتانول شازند   شازند 286246
 دو اتیل هگزانول* شازند   شازند 422669
 منومر وینیل استات شازند   شازند 424832
 آمونیاک (گاز) شیراز   شیراز 143581
 آمونیاک (مایع) شیراز   شیراز 143581
 اوره پریل** شیراز   شیراز 149426
 اوره گرانوله** شیراز   شیراز 147556
 متانول شيراز   شيراز 71651
 متانولمتانول کاوه  متانول کاوه 71651
 اسید استیک فن آوران   فن آوران 167734
 متانول فن آوران   فن آوران 71651
 تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون   کارون 616952
 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون   کارون 591830
 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون   کارون 666027
 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون   کارون 599425
 آمونیاک (مایع) کرمانشاه   کرمانشاه 143581
 اوره گرانوله** کرمانشاه   کرمانشاه 147556
 اوره گرانوله**کود شیمیایی اوره لردگان  کود شیمیایی اوره لردگان 147556
 آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان  کود شیمیایی اوره لردگان 143581
 منو اتیلن گلایکول مارون   مارون 146877
 دی اتیلن گلایکول مارون   مارون 135542
 منو اتیلن گلایکولمروارید  مروارید 146877
 دی اتیلن گلایکولمروارید  مروارید 135542
 منو اتیلن گلایکولفرساشیمی  فرساشیمی 146877
 دی اتیلن گلایکولفرساشیمی  فرساشیمی 135542
آمار عرضه ها محصولات پلیمری مورخ 28 دی ماه 1400
  تولید کننده حجم کالای قابل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1,400 0 251,014 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 800 0 333,512 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 500 0 234,115 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1,000 0 333,512 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/09
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام پتروشیمی ایلام 1,628 0 260,519 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 423.36 0 445,291 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 181.44 0 445,291 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر پتروشیمی مهر 645 0 260,519 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی جم پتروشیمی جم 990 1,012 289,252 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی جم پتروشیمی جم 660 440 298,248 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جم پتروشیمی جم 1,012 1,397 234,115 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/12
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم پتروشیمی جم 220 220 260,519 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک خطی 235F6پتروشیمی جم پتروشیمی جم 1,012 1,496 311,421 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 1,408 0 333,512 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 1,606 0 260,519 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aپتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 66 0 337,032 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 88 0 272,255 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 88 0 343,517 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر پتروشیمی قائد بصیر 130 0 441,193 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,540 0 271,959 جامبوبگ سلف 1400/11/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,848 0 261,701 جامبوبگ سلف 1400/11/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 1,507 0 257,551 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2,310 0 256,447 جامبوبگ سلف 1400/11/26
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 362,615 جامبوبگ سلف 1400/11/09
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 150 0 362,615 جامبوبگ نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 308 0 307,900 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 308 0 309,074 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 550 0 441,193 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 457,622 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000Sپتروشیمی جم پتروشیمی جم 110 110 269,908 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVپتروشیمی میاندوآب پتروشیمی میاندوآب 696 0 238,810 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 1,728 0 251,014 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی میاندوآب پتروشیمی میاندوآب 696 0 238,810 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 1,080 0 238,810 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1,200 0 307,900 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 240 0 238,810 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1,260 0 297,309 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 1,512 0 307,900 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1,320 0 251,014 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 200 1,700 275,599 کیسه نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1,210 0 260,519 پالت پلاستیکی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 500 0 260,519 کیسه نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 154 0 343,517 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 110 0 356,858 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 1,210 0 333,512 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 480 0 333,512 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2,134 0 292,589 جامبوبگ سلف 1400/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 1,000 0 330,512 جامبوبگ نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 240 0 334,685 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 330 0 298,034 جامبوبگ سلف 1400/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 480 0 333,512 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 645.12 0 429,294 پالت فلزی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,210 0 286,571 جامبوبگ سلف 1400/11/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,023 0 307,205 جامبوبگ سلف 1400/11/26
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 240 0 314,941 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJپتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 48 0 309,074 پالت چوبی نقدی 1400/11/03
امار معاملات محصولات پلیمری مورخ 27 دی ماه 1400
نام کالا  تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه پایین ترین قیمت پایانی میانگین موزون بالاترین نوع قرارداد
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر پتروشیمی غدیر 1000 1600 1000 361902 384960 387857 392893 سلف
پلی پروپیلن نساجی SF060پتروشیمی پلی نار پتروشیمی پلی نار 1020 2100 1020 334358 380299 381921 384719 نقدی
نخ پلی استر 48F280DTAپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 176 272 176 371263 379030 381156 381999 نسیه
نخ پلی استر 48F280DTBپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 30 40 30 356412 359999 361262 363789 نسیه
نخ پلی استر 48F280DTCپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 60 15 15 342156 342156 342156 342156 نسیه
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 273 210 210 334358 334358 334358 334358 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 420 651 420 334358 360666 362814 365999 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 105 189 105 334358 345455 345764 346999 نقدی
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 336 315 315 337292 337292 337292 337292 نقدی
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 378 231 231 337292 337292 337292 337292 سلف
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 126 336 126 346680 385679 386271 386899 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 168 378 168 373671 393960 394830 395899 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 210 693 210 346680 508859 511707 515799 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 147 315 147 372028 422489 423348 424960 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 300 520 300 334358 369369 371788 373999 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 840 1728 840 334358 375000 377177 380279 نقدی
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 600 600 600 337292 337292 337292 337292 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 924 220 347853 401899 402142 402927 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 704 220 347853 392089 393709 394813 نقدی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 3520 6424 3520 361902 405999 407682 410789 نقدی
پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 660 1034 660 334358 366369 368701 370579 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1320 2244 1320 334358 384833 385643 389208 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 880 1540 880 334358 380299 382701 386999 نقدی
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 572 572 572 337292 337292 337292 337292 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP500Jپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 990 308 308 334358 334358 334358 334358 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 242 154 154 334358 334358 334358 334358 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 550 1276 550 373671 396813 397286 398546 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 870 717.75 652.5 337292 337292 337292 337292 نقدی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر پتروشیمی غدیر 800 1840 800 361902 404000 407261 409758 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 800 2100 800 334358 395999 397692 401799 نقدی
نخ پلی استر 48F180DTAپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 32 80 32 393043 410119 414284 418449 نسیه
پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 714 1092 714 334358 386699 387796 389999 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 105 210 105 347853 393019 395948 398700 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 360 456 360 334358 341780 349300 365000 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 360 936 360 334358 405899 406432 406999 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 616 220 347149 397099 398879 401899 سلف
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 1716 3641 1716 361902 412889 414165 416789 نقدی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 800 1590 800 361902 427789 431897 436858 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 44 132 44 334358 374760 374925 375089 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 348 739.5 348 334358 377869 379465 381799 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 696 1065.75 696 334358 367000 370819 373899 نقدی
پلی پروپیلن نساجی 1102Lپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 261 282.75 261 334358 340000 340248 341299 نقدی

تبلیغات

حامیان همایش های انجمن

همکاران ما