ابلاغیه اتاق ایران

هیئت رئیسه محترم اتاق ایران مصوبهای در تاریخ ١/٨/١٤٠١ به شرح ذیل ابلاغ کردند: با توجه به عملکرد چند ساله بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و نارضایتی موجود بین فعالین اقتصادی و عدم کارایی سیاستهای فعلی مقرر گردید اتاق بازرگانی ایران ضمن بررسی مجدد درخواست اصلاح سیاستهای موجود را به صورت کتبی به بانک […]

هیئت رئیسه محترم اتاق ایران مصوبهای در تاریخ ١/٨/١٤٠١ به شرح
ذیل ابلاغ کردند:
با توجه به عملکرد چند ساله بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز و نارضایتی موجود بین فعالین
اقتصادی و عدم کارایی سیاستهای فعلی مقرر گردید اتاق بازرگانی ایران ضمن بررسی مجدد درخواست
اصلاح سیاستهای موجود را به صورت کتبی به بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط منعکس
نماید.خواهشمند است جهت اجرایی شدن مصوبه اخیر هیات رئیسه محترم، دستور فرمایید نظرات و پیشنهادات
اعضای محترم تشکل با موضوع مصوبه فوق، حداکثر تا تاریخ ١/٩/١٤٠١ برای جمع بندی و تهیه بسته مذکور به
این معاونت ارسال گردد.

دریافت فایل پیوست