ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد مصوبه سران قوا در خصوص “تشکیل هیات عالی مدیریت داراییهای دولت”

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران به انجمن در مورد مصوبه سران قوا در خصوص “تشکیل هیات عالی مدیریت داراییهای دولت” آماده ابلاغ  و سازمان خصوصی سازی در حال تهیه آئیننامه های مرتبط با این مصوبه لطفا  اعضای محترم تشکل در خصوص آئیننامه های پیوست حداکثر تا تاریخ 29 مرداد نظرات و پیشنهادات منظور جمعبندی و اقدامات […]

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران به انجمن در مورد مصوبه سران قوا در خصوص “تشکیل هیات عالی مدیریت داراییهای دولت” آماده
ابلاغ  و سازمان خصوصی سازی در حال تهیه آئیننامه های مرتبط با این مصوبه

لطفا  اعضای محترم تشکل در خصوص آئیننامه های پیوست حداکثر تا تاریخ 29 مرداد نظرات و پیشنهادات
منظور جمعبندی و اقدامات مقتضی به این معاونت ارسال کنند

دریافت فایل پیوست