ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت در مورد اقدامات بانک مرکزی در مورد تامین مالی بخش تولید

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت در مورد اقدامات بانک مرکزی در مورد تامین مالی بخش تولید دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه خانه صنعت معدن تجارت در مورد اقدامات بانک مرکزی در مورد تامین مالی بخش تولید

دانلود فایل پیوست