اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلس علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/30 نوبت عصر و شب

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلس علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/30 نوبت عصر و شب فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی درخصوص جلس علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 1402/7/30 نوبت عصر و شب

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید