اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص برگزاری دهمین همایش ملی مدیریت جهادی

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص برگزاری دهمین همایش ملی مدیریت جهادی فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص برگزاری دهمین همایش ملی مدیریت جهادی

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید