اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه سیستم های کنترل فرآیند

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه سیستم های کنترل فرآیند، مانیتورینگ و اسکادا در صنایع مختلف فایل کامل را ازاینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه سیستم های کنترل فرآیند، مانیتورینگ و اسکادا در صنایع مختلف

فایل کامل را ازاینجا دانلود کنید