اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی شورای اسلامی مورخ 1402/9/20

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی شورای اسلامی مورخ 1402/9/20 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید.

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص جلسه علنی شورای اسلامی مورخ 1402/9/20

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید.