اطلاعیه برگزاری رویداد ارائه دستاوردهای فناورانه و نوآورانه بخش صنعت، معدن و تجارت در هفته پژوهش

اطلاعیه برگزاری رویداد ارائه دستاوردهای فناورانه و نوآورانه بخش صنعت، معدن و تجارت در هفته پژوهش   فایل پیوست

اطلاعیه برگزاری رویداد ارائه دستاوردهای فناورانه و نوآورانه بخش صنعت، معدن و تجارت در هفته پژوهش

 

فایل پیوست