اطلاعیه خانه صنعت معدن تجارت در مورد بزپرداخت بدهی تسهیلات ارزی

اطلاعیه خانه صنعت معدن تجارت در مورد بزپرداخت بدهی تسهیلات ارزی   دانلود فایل پیوست 

اطلاعیه خانه صنعت معدن تجارت در مورد بزپرداخت بدهی تسهیلات ارزی

 

دانلود فایل پیوست