اطلاعیه شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درمورد لیست نمایشگاه های مورد حمایت

اطلاعیه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درم ورد لیست نمایشگاه های مورد حمایت دانلود فایل پیوست 

اطلاعیه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درم ورد لیست نمایشگاه های مورد حمایت

دانلود فایل پیوست