اطلاعیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد افزایش کف عرضه پلی پرو پیلن

افزایش کف عرضه پلی پرو پیلن دریافت فایل پیوست 

افزایش کف عرضه پلی پرو پیلن

دریافت فایل پیوست