اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص اعمال محدودیت در تقاضای محصول PVC-S65

اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص اعمال محدودیت در تقاضای محصول PVC-S65 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص اعمال محدودیت در تقاضای محصول PVC-S65

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید