اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص صورتجلسه یکصد و هفدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص صورتجلسه یکصد و هفدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص صورتجلسه یکصد و هفدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید